Disclaimer Digital Dashboard


Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door voordat u onze Website gebruikt, hierin worden namelijk de voorwaarden beschreven waaronder u als Gebruiker gebruik kunt maken van de Dienst die BLS Online Technology via haar website aanbiedt. Door gebruik te maken van de Dienst van BLS Online Technology, op welke manier dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden hier downloaden en printen.


Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende begrippen gehanteerd:
1. Abonnement: het tegen betaling gebruikmaken van de Dienst voor een bepaalde periode.
2. Account: het persoonlijke deel op de Website dat door uw organisatie, door het invoeren van uw (persoons)gegevens, wordt gecreëerd en beheerd.
3. (Competentie)testen: door Online Talent Manager B.V. aangeboden assessments zoals de cultuurtest en de werkstijlentest.
4. Databank: hierin worden de door BLS Online Technology verzamelde (persoons)gegevens van u, andere Gebruikers en de Kandidaten gezamenlijk opgeslagen en verwerkt.
5. Dienst: de Dienst die BLS Online Technology via de Website verleent en welke beschreven is in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.
6. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt en de medewerkers van de organisatie van Gebruiker.
7. Gebruikersmateriaal: alle informatie op de Website die van Gebruikers afkomstig is dan wel via de Dienst en/of de Website door Gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt.
8. Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden.
9. BLS Online Technology gevestigd en kantoorhoudende te (3043 JD) Rotterdam Ludolf de Jonghstraat 41R in Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63790424.
10. Intellectueel Eigendom: de rechten van het intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, octrooirechten, Databankrechten, naburige rechten maar ook rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
11. Kandidaat: de werkzoekende die op een Vacature heeft gereageerd.
12. Proefperiode: het 14 dagen uitproberen van de Dienst.
13. Profiel: door een Kandidaat verstrekte informatie zoals studie-achtergrond, werkervaring en andere vaardigheden.
14. Tool: recruitment systeem waarbij de Gebruiker Vacatures kan plaatsen, Kandidaten kan beheren en rangschikken door middel van matching. Daarnaast wordt de communicatie tussen Kandidaat en de Gebruiker gefaciliteerd. De Tool is een onderdeel van het Account.
15. Vacature: beschikbare arbeidsplaats welke via het Account wordt aangeboden.
16. Website: de websites van BLS Online Technology die bereikt kunnen worden via www.bls-ict.nl, of via andere door BLS Online Technology geregistreerde domeinen, subdomeinen, mobiele versies van die websites alsook de software en applicaties waarmee de Dienst kan worden bereikt op mobiele apparatuur.
17. Wervingsproces: het ter opvulling van een Vacature werven en selecteren van Kandidaten via het Account.


Artikel 2 Toepasselijkheid en wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat de Gebruiker van de Dienst en/of de Website maakt.
2. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die de Gebruiker en BLS Online Technology hebben gemaakt en treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die de Gebruiker en BLS Online Technology zouden hebben gemaakt.
3. BLS Online Technology is te allen tijde gerechtigd om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
4. BLS Online Technology raadt de Gebruiker aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
5. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website te vinden te downloaden.
6. Wanneer een wijziging of aanvulling de rechten en/of verplichtingen van de Gebruiker op significante wijze zal beïnvloeden, zal BLS Online Technology de Gebruiker daarvan door middel van een e-mail naar het door de Gebruiker geregistreerde e-mailadres informeren en/of deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website.
7. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging(en) of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert zij daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.
8. In het geval de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden zal zij de Dienst niet meer kunnen gebruiken en dient de Gebruiker haar Account te verwijderen.
9. BLS Online Technology mag de rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien aan derden overdragen en zal de Gebruiker daarover in dat geval direct informeren. Indien de Gebruiker deze overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde niet wenst, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst stoppen en haar Account verwijderen.
10. Indien deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de Gebruiker en BLS Online Technology aan het resterende deel van de Gebruiksvoorwaarden wel gebonden. BLS Online Technology zal zo spoedig mogelijk het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zo veel als mogelijk overeenstemmen met de inhoud van het ongeldige gedeelte. De wijziging zal aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt zoals genoemd in artikel 2.6.


Artikel 3 De Dienst

1. De Dienst betreft het faciliteren van een Account waar de Gebruiker Vacatures op kan plaatsen. De Dienst bevat daarnaast de mogelijkheid om het wervingsproces te beheren door middel van:
– Het gebruiken van de Tool en eventuele toekomstige functionaliteiten van de Tool;
– Het aanmaken van verschillende Gebruikersprofielen zodat verschillende medewerkers van de organisatie (met verschillende niveaus van toegang en onder verantwoordelijkheid van de Gebruiker) het Account kunnen beheren;
– Het plaatsen van Vacatures op het Account (beperkt tot het overeengekomen aantal uit het Abonnement);
– Het uploaden van informatie over de Gebruiker en haar dienstverlening;
– Het plaatsen van Vacatures op verschillende betaalde of onbetaalde Social Media en/of vacaturesites;
– Het bekijken van het Profiel van een Kandidaat;
– Het laten deelnemen van Kandidaten aan (Competentie)testen;
2. De Gebruiker accepteert dat de Dienst de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die in de Dienst op het moment van het eerste gebruik worden aangetroffen.
3. De Dienst is strikt persoonlijk en het is de Gebruiker niet toegestaan om Gebruikersmateriaal en/of Profiel/Kandidaat-informatie aan derden te verstrekken.
4. Het gebruik van de Dienst en de Website komt voor rekening, risico en verantwoording van de Gebruiker.
5. BLS Online Technology kan op de Dienst links van andere websites en/of banners van derden weergeven.
6. De middelen die nodig zijn om de Dienst te kunnen gebruiken waaronder begrepen doch niet beperkt tot (de kosten voor het gebruik van) hardware en een internetaansluiting, komen voor rekening van de Gebruiker.
7. BLS Online Technology is gerechtigd om (technische) maatregelen te nemen, onderhoud en/of verbeteringen door te voeren ter bescherming van de Website en/of de Dienst. De Gebruiker mag deze maatregelen niet verwijderen en/of omzeilen. BLS Online Technology hoeft dit vooraf niet kenbaar te maken en is voor het (tijdelijk) onderbreken van de Dienst niet schadeplichtig jegens de Gebruiker.
8. Bij het gebruik van de Dienst kunnen storingen optreden als gevolg van onder andere storingen in de internet- en/of telefoonverbinding, door virussen en/of gebreken. Ook kan de Dienst door voornoemde omstandigheden tussentijds uitvallen. BLS Online Technology is niet aansprakelijk en/of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst.


Artikel 4 Het aanmaken van een Account

1. De Gebruiker moet een Account aanmaken om de Dienst voor de Proefperiode van 14 dagen en/of voor het Abonnement te kunnen gebruiken. Het Account moet worden aangemaakt zoals is omschreven op de Website via een online inschrijfformulier [link]. Tijdens de registratie zal de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven zodat zij toegang krijgt tot het Account. Na verzending van de bevestigingsmail zal de Dienst starten.
2. De voorwaarden van het Abonnement en de Proefperiode zijn te allen tijde op de Website te raadplegen.
3. Uitsluitend rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf kunnen een Account aanmaken. De Gebruiker dient bij het aanmaken van een Account haar handelsnaam alsmede het adres waarop zij is gevestigd, haar telefoonnummer en zakelijke e-mail- adres te vermelden.
4. De gegevens die de Gebruiker tijdens het registreren verstrekt zullen worden opgeslagen en verwerkt in de Databank, overeenkomstig artikel 7.
5. De Gebruiker garandeert dat de informatie die zij bij het aanmaken van haar Account verstrekt naar waarheid en compleet is.
6. Het is verboden om een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken.
7. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar Gebruikersnaam en Wachtwoord. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via haar Account van de Dienst wordt gemaakt. BLS Online Technology mag er altijd op vertrouwen dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich via haar Account aanmeldt.
9. Zodra de Gebruiker vermoedt of weet dat een Gebruikersnaam en/of een Wachtwoord bij derden bekend is geworden, moet zij BLS Online Technology daarvan omgaand op de hoogte stellen, dit staat los van haar eigen verplichting om zelf onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om eventuele schade te beperken.
10. BLS Online Technology behoudt zich het recht voor om de registratiegegevens, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van BLS Online Technology, derden of het functioneren van de Dienst.


Artikel 5 De Vacature

1. Indien de Gebruiker een Vacature aanbiedt, dient zij in het format van BLS Online Technology een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van de Vacature te geven.
2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vacature.
3. De Gebruiker mag het aantal Vacatures plaatsen dat in het Abonnement is overeengekomen.
4. BLS Online Technology plaatst de Vacature binnen 24 uur nadat de Vacature volledig en in het juiste format is aangeleverd.
5. De Gebruiker en de Kandidaat zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet invullen van een Vacature en het opstellen van daarbij behorende (arbeidsrechtelijke) overeenkomsten.
6. Door Vacatures te plaatsen, garandeert de Gebruiker dat: a. Zij bevoegd is om deze Vacature in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te plaatsen; en b. Zij gerechtigd is om aan BLS Online Technology de rechten te verlenen zoals bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden; en c. De Vacature geen negatieve effecten kan hebben voor de eer of goede naam van BLS Online Technology, de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders; en d. De Vacature niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige wet- of regelgeving; en e. De Vacature die de Gebruiker ter beschikking stelt: – Niet misleidend is; – Niet discriminerend is qua uiterlijk, geslacht, cultuur, afkomst, ras, religie, of anderszins kwetsend; – Het plegen van illegale activiteiten niet bevordert; – Geen persoonlijke gegevens van derden bevat. f. De Vacature juiste, volledige en actuele informatie bevat. In het geval de Vacature onjuist, onvolledig, onjuist of verouderd is, zal de Gebruiker alle noodzakelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie te corrigeren.
7. BLS Online Technology heeft te allen tijde het recht Vacatures te publiceren, weigeren en/of te verwijderen en/of in te korten of anderszins aan te passen indien zij daartoe aanleiding ziet zonder daarvoor aansprakelijk te worden gesteld.
8. Vanaf het moment dat de Vacature door de Gebruiker is opgenomen op de Website, kunnen de door de Gebruiker aan de Vacature verbonden voorwaarden niet meer worden gewijzigd, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BLS.
9. BLS Online Technology is enkel gehouden om na ontvangst van een melding omtrent onrechtmatig Gebruikersmateriaal het onrechtmatige Gebruikersmateriaal te verwijderen.
10. De Gebruiker garandeert dat zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk beslag leggen op de infrastructuur van de Website en/of de Dienst en/of de functionaliteit van de Website en/of de Dienst zal belemmeren.
11. De Gebruiker garandeert dat zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst en/of de Website zal monitoren en/of delen van de Dienst en/of Website zal kopiëren.
12. De Gebruiker garandeert dat bij gebruikmaking van de Dienst geen virussen, wormen, bots, Trojan Horse of andere software wordt gebruikt die schade zou kunnen toebrengen aan de Dienst en/of de Website en/of de Dienst en/of de Website ontoegankelijk zou kunnen maken.


Artikel 6 De Kosten

1. De Gebruiker is voor het gebruik van de Dienst onder de Proefperiode van 14 dagen geen vergoeding verschuldigd. De functionaliteit van de Proefperiode van 14 dagen mag door de Gebruiker voor de duur van de Proefperiode worden beperkt.
2. Na afloop van de Proefperiode van 14 dagen of direct bij het aanmaken van het Account kan de Gebruiker uit de verschillende Abonnementen kiezen zoals die in het Account worden aangeboden. 3. Naast de kosten van het Abonnement kan de Gebruiker kiezen voor het plaatsen van de Vacature op verschillende betaalde en onbetaalde vacaturesites zoals vermeld op het Account. De kosten daarvoor staan vermeld op het Account en dienen vooraf betaald te worden. De plaatsing vindt doorgaans plaats binnen 24 uur na ontvangst van de betaling.
4. Het gebruik van de door BLS Online Technology aangeboden social media en/of betaalde en onbetaalde vacaturesites komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker en geschiedt onder de voorwaarden van de betreffende social media en/of vacaturesite.
5. Indien de Gebruiker een Abonnement afsluit is de Gebruiker aan BLS Online Technology een vergoeding verschuldigd zoals opgenomen in het Account. De Gebruiker kan dit Abonnement online via haar Account aanschaffen en aldaar kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse vooruitbetaling.
6. De betaling geschiedt vooraf op het rekeningnummer NL55 INGB 0007 0105 78 ten name van BLS Online Technology te Rotterdam.
7. Op vooruit betaalde bedragen wordt nooit restitutie verleent.
8. Alle tarieven op de Website en het Account zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.
9. De Abonnementsprijzen kunnen door BLS Online Technology worden gewijzigd, uitsluitend na voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker via het Account. De gewijzigde prijzen zullen pas gaan gelden na afloop van de lopende Abonnementsperiode.
10. Indien de Gebruiker via de Dienst een Kandidaat plaatst, sluit de Gebruiker een overeenkomst met een Kandidaat en uitdrukkelijk niet met BLS. BLS Online Technology biedt slechts een platform waarop het Wervingsproces kan worden gerealiseerd. Evenmin bestaat er enige (contractuele) relatie tussen de Kandidaat en BLS.
11. BLS Online Technology kan geen controle uitoefenen op de Kandidaten. BLS Online Technology kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, geleden als gevolg van het deelnemen aan de Dienst dan wel het aannemen van een Kandidaat.
12. Zonder het afsluiten van het Abonnement en de daarbij behorende vooruitbetaling kan de Gebruiker geen gebruik maken van de Dienst en zal het Account na 30 dagen verwijderd worden.


Artikel 7 Databank en Privacybeleid

1. Gedurende het gebruik van de Dienst alsmede het aanmaken van het Account, zullen de Gebruiker en de Kandidaat (persoons)gegevens aan BLS Online Technology verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Policy van BLS Online Technology en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
2. De Gebruiker zal alle (persoons)gegevens van de Kandidaat strikt vertrouwelijk behandelen en in een veilige omgeving bewaren.
3. In de Databank (in de zin van artikel 1 onder a van de Databankenwet) worden de gezamenlijke (persoons)gegevens van alle Gebruikers en Kandidaten door BLS Online Technology verzameld, opgeslagen en verwerkt.
4. BLS Online Technology is de producent van de Databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor het opvragen of hergebruiken van een (deel) van de inhoud van de Databank.
5. De Gebruiker mag slechts gegevens uit de Databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden en voor zover dit niet in strijd is met de normale exploitatie van de Databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van BLS Online Technology of andere Gebruikers of Kandidaten.


Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

1. De Gebruiker behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op haar Gebruikersmateriaal. 1. Onverminderd het voorgaande verleent de Gebruiker aan BLS Online Technology een kosteloze, wereldwijde, onbezwaarde, eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet opzegbare licentie om het Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor de doeleinden die BLS Online Technology noodzakelijk acht, daaronder begrepen maar niet beperkt tot reclame-uitingen en het plaatsen van de Vacature op Social Media of vacaturesites.
2. De licentie zoals genoemd in het tweede lid eindigt niet op het moment dat de Gebruiker of BLS Online Technology het Account verwijdert en/of het gebruik van de Dienst stopt.
3. De Gebruiker verleent BLS Online Technology onder de licentie zoals genoemd in het tweede lid het recht om haar Gebruikersmateriaal te (laten) vertalen naar andere talen dan het Nederlands zodat de Dienst ook in andere landen kan worden aangeboden.
4. BLS Online Technology kan nooit garanderen dat het Gebruikersmateriaal niet door derden wordt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en dat andere Gebruikers zich aan deze Gebruiksvoorwaarden zullen houden. BLS Online Technology is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het Gebruikersmateriaal dat andere Gebruikers plaatsen. Zij controleert dit niet. De Gebruiker accepteert dat haar Gebruikersmateriaal door andere Gebruikers zou kunnen worden gebruikt.
5. De Gebruiker doet hierdoor afstand van haar persoonlijke rechten op het Gebruikersmateriaal in de zin van artikel 25 van de Auteurswet, voor zover mogelijk.
6. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst, de Databank, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisuele materialen en overige materialen berusten bij BLS Online Technology of haar licentiegevers. Gebruikersmateriaal is hiervan uitgesloten.
7. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent BLS Online Technology aan de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, beperkt, herroepelijk, niet (sub-)licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken en de informatie die door BLS Online Technology op haar website is geplaatst te bekijken zoals deze via de Dienst aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
8. Het is niet toegestaan om de Dienst, de Website en/of het Gebruikersmateriaal dat niet van de Gebruiker zelf afkomstig is en/of informatie die BLS Online Technology heeft geplaatst en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, te wijzigen, te vertalen of hiervan anderszins een bewerking te maken in de zin van artikel 13 van de Auteurswet of voor enig ander doel te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde mogelijkheden.
9. Van het voorgaande lid kan uitsluitend worden afgeweken indien BLS Online Technology of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
10. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie zoals kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verbergen, te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken.
11. De bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben uitdrukkelijk niet tot doel om Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker over te dragen.
12. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van andere Gebruikers, BLS Online Technology en/ of derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen die gelijkenis tonen met of identiek zijn aan enig teken waarop BLS Online Technology en/of de Gebruikers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. 13. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van Gebruikersmateriaal of informatie die BLS Online Technology heeft geplaatst op haar Website, waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de relevante wetgeving.


Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. BLS Online Technology sluit iedere garantie – uitdrukkelijk en stilzwijgend -, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uit.
2. BLS Online Technology wordt door de Gebruiker gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website en/of de Dienst of de onmogelijkheid deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
3. BLS Online Technology is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar Dienst vallen.
4. BLS Online Technology is geen partij bij, en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit enige overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Kandidaat.
5. BLS Online Technology heeft geen invloed op het vervullen van een Vacature en geeft daarvoor zodoende geen enkele toezegging of garantie.
6. BLS Online Technology is niet aansprakelijk voor de (uitkomst van de) (Competentie)testen die via de Website beschikbaar worden gesteld.
7. BLS Online Technology heeft geen enkele bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor Gebruikersmateriaal die door de Gebruiker of (persoons)gegevens die door de Kandidaat of derden via de Website wordt verstrekt.
8. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat zij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al het Gebruikersmateriaal dat zij op de Website plaatst of met behulp van de Dienst toegankelijk maakt.
9. BLS Online Technology is niet aansprakelijk voor schade in verband met het onrechtmatige gebruik van de Website of de Dienst.
10. In het geval BLS Online Technology een melding krijgt van onmiskenbaar onrechtmatig Gebruikersmateriaal is zij nimmer aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, geleden door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de Dienst en/of het plaatsen van onrechtmatig Gebruikersmateriaal, tenzij BLS Online Technology het betreffende Gebruikersmateriaal niet binnen 3 werkdagen blokkeert en/of de onrechtmatige activiteit stopzet, terwijl zij door middel van daadwerkelijke wetenschap heeft gekregen van het feit dat het Gebruikersmateriaal of het gebruik van de Dienst onmiskenbaar onrechtmatig is.
11. BLS Online Technology behoudt zich te allen tijde het recht voor om niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Gebruiksmateriaal en/of het stopzetten van het gebruik van de Dienst door een andere Gebruiker of derde over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen en/of een belangenafweging dit van haar eist. In dit geval heeft BLS Online Technology het recht om een rechterlijke uitspraak te verlangen van de bevoegde Nederlandse rechter waaruit moet blijken of het betreffende Gebruikersmateriaal al dan niet onrechtmatig is.
12. BLS Online Technology zal nooit partij zijn bij een geschil tussen een Gebruiker en een andere Gebruiker of een derde die een melding van vermeend onrechtmatig Gebruikersmateriaal doet.
13. BLS Online Technology respecteert en beschermt de privacy van andere Gebruikers of derden die een melding doen van onrechtmatig Gebruikersmateriaal en/of het onrechtmatig gebruik van de Dienst. Alle persoonlijke informatie die aan BLS Online Technology wordt verstrekt in het kader van een melding zoals voornoemd, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Dit laat onverlet dat BLS Online Technology zich het recht voorbehoudt verdere (rechts)maatregelen te treffen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn, het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden.
14. Indien BLS Online Technology ondanks het voorgaande onverhoopt wel aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij enkel aansprakelijk voor de directe schade, waaronder wordt verstaan de schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en herstel.
15. Voor zover BLS Online Technology aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag van in totaal € 3.000,- (zegge: drieduizend euro).
16. BLS Online Technology wordt door de Gebruiker gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Dienst en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Intellectuele Eigendomsrechten.
17. De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van BLS Online Technology voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van BLS Online Technology of haar bestuurders.


Artikel 10 Duur en beëindiging van de Dienst

1. De Dienst stopt automatisch na afloop van de Abonnementsperiode of het verlopen van de Proefperiode van 14 dagen.
2. De Gebruiker heeft het recht om op ieder moment het gebruik van de Dienst te stoppen en haar Account te verwijderen. De reeds gedane betalingen worden niet geretourneerd. BLS Online Technology heeft het recht de verwijdering van een Account te weigeren indien de Gebruiker nog dient te voldoen aan enige verplichting.
3. BLS Online Technology is niet verplicht om een gearchiveerd of gesloten Account voor de Gebruiker toegankelijk te houden.
4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die BLS Online Technology ten dienste staan, is BLS Online Technology te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, haar Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan haar te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien de Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. BLS Online Technology zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Gebruiker.


Artikel 11 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

1. Zowel op de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst, de Website alsmede op enige geschillen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de Gebruiker en BLS Online Technology worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam in Nederland. Artikel 12 Contactgegevens In het geval van vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, de Dienst, de Website, kunt u te allen tijde contact opnemen met BLS Online Technology via de volgende contactgegevens:

BLS Online Technology
Ludolf de Jonghstraat 41R
3043 JD Rotterdam Overschie
Nederland
+31[0]10 752 3251
[email protected]


Contactgegevens

Kom in contact met ons en stuur ons een mail!

Adres:

Ludolf de Jonghstraat 41L
3043 JD Rotterdam Overschie
NederlandKantoortijden:

08:00 - 17:00
Maandag tot vrijdagBel ons:

Tel.: 010 752 3251
[email protected]

«